Znalezione 2 godziny po…

Znalezione 2 godziny po planowym czasie startu…
#sofucked #lotnisko #podroze #usa